Obchodné podmienky študentskej firmy Relight

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi študentskou firmou Relight, so sídlom Gymnázium Alejová 1,Košice, zapísanou v Junior Achievement Slovensko (ďalej len „Relight“ alebo „predávajúci“), a zákazníkom (ďalej len „kupujúci“) pri predaji tovaru a služieb prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke relight.sk.

2. Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich a predávajúcich a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci môže objednávať tovar a služby prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke relight.sk alebo e-mailom na adrese relightalejova@gmail.com

2. Objednávka je záväzná od momentu jej potvrdenia predávajúcim. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

3. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu.

4. Kupujúci je povinný pri objednávaní poskytnúť správne a pravdivé údaje. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené nesprávne zadanými údajmi kupujúcim.

5. V prípade, že kupujúci objedná tovar, ktorý už nie je dostupný, predávajúci ho o tejto skutočnosti bezodkladne informuje a ponúkne mu alternatívne riešenie.

III. Cena a platobné podmienky

1. Ceny tovaru a služieb sú uvedené na webovej stránke relight.sk a sú konečné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena cien sa nevzťahuje na objednávky, ktoré boli potvrdené pred zmenou ceny.

2. Platbu za objednaný tovar môže kupujúci vykonať nasledovnými spôsobmi:

  • Bankovým prevodom
  • Platbou na dobierku
  • Platbou cez platobnú bránu [názov platobnej brány]

3. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za objednaný tovar do [počet dní] dní od potvrdenia objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4. V prípade omeškania s úhradou ceny za tovar si predávajúci vyhradzuje právo pozastaviť dodanie tovaru až do úplného zaplatenia.

IV. Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do [počet dní] pracovných dní od potvrdenia objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

3. Náklady na dopravu sú uvedené na webovej stránke predávajúceho a budú zahrnuté v celkovej cene objednávky.

4. V prípade, že predávajúci nemôže dodržať dohodnutú lehotu dodania, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a dohodnúť sa na ďalšom postupe.

5. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodania tovaru spôsobené prepravcom alebo nesprávne uvedenou adresou kupujúcim.

V. Odstúpenie od zmluvy a reklamácie

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, v pôvodnom obale a s kompletnou dokumentáciou.

2. V prípade reklamácie tovaru je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho na e-mailovej adrese relightalejova@gmail.com a poskytnúť podrobnosti o reklamácii.

3. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od jej prijatia.

4. Náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy nesie kupujúci, s výnimkou prípadu, že tovar bol chybný alebo došlo k chybe na strane predávajúceho.

5. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a ihneď informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch.

6. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (poštovné a balné).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese relightalejova@gmail.com .