Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR (EÚ) 2016/679.

2. Osobné údaje kupujúceho budú použité iba na účely vybavenia objednávky a nebudú poskytnuté tretím stranám bez jeho súhlasu.

3. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, ako aj ďalšie práva uvedené v § 19 až 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

4. Predávajúci prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov kupujúceho, najmä proti neoprávnenému prístupu, zmenám, zverejneniu alebo zničeniu.

5. V prípade otázok alebo žiadostí týkajúcich sa spracovania osobných údajov môže kupujúci kontaktovať predávajúceho na e-mailovej adrese relightalejova@gmail.com.